Přijímací řízení - Bakalářské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014

Přihlášky do akademického roku 2013/2014 přijímáme do konce srpna 2013. Najdete je zde.

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek

Bakalářské studium na VŠTVS PALESTRA probíhá prezenční formou nebo kombinovanou formou studia. Úspěšní absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat u nás v magisterském studiu.

Požadavky pro přijímací řízení
Spolu s přihláškou je nutné zaslat následující podklady:

  •     Ověřená kopie maturitního vysvědčení; 
  •     doklad o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení o tom, že nejsou a nebyli trestně stíháni za mravnostní delikty;
  •     doklad o úhradě poplatku za přihlášku, který činí 500,- Kč;
  •     případně písemné potvrzení o praxi v oblasti tělovýchovné, pedagogické a sociální.

 

Přijímací řízení - Magisterské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014

Přihlášky do akademického roku 2013/2014 přijímáme do konce srpna 2013. Najdete je zde.

Magisterské studium na VŠTVS PALESTRA probíhá prezenční i kombinovanou formou studie, studijní obor Wellness specialista.

Absolventi VŠTVS PALESTRA a zájemci o studium, kteří absolvovali studijní obory zařazené pod studijní program B 7401 Tělesná výchova a sport, budou ke studiu přijímáni bez přijímací zkoušky.

Pro absolventy odlišně zaměřených bakalářských oborů budou přijímací zkoušky probíhat formou ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jednak úrovně všeobecné informovanosti o daném oboru, jednak kvalitu komunikačních dovedností. Uchazeči si mohou přinést k pohovoru bakalářskou práci nebo seminární práce zpracované v rámci bakalářského studia.
Termíny přijímacích pohovorů: 27.6., 25.7., 29.8., 20.9. vždy od 10:00 do 14:00, v případě zájmu lze domluvit individuální termín.

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS PALESTRA ještě před zahájením výuky. Dále nabídneme těmto studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS PALESTRA.
Cena vyrovnávacího kurzu je 3 000,- Kč.

 

Požadavky pro přijímací řízení
Spolu s přihláškou je nutné zaslat následující podklady:

  • úředně ověřená kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského studijního programu (diplom a dodatek k diplomu).*
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, který činí 500,-.

*Absolventi VŠTVS PALESTRA předkládají pouze přihlášku k vysokoškolskému studiu a doklad o zaplacení poplatku. Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS PALESTRA evidován.